Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục 01. GDĐT-01. Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện - Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng đề án và phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định đề án thành lập trường và lập hồ sơ đề nghị thành lập trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập;
- Ủy ban nhân dân thành phố nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định. Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú. Trường hợp chưa quyết định thành lập trường thì có văn bản thông báo cho các cơ quan có liên quan nêu rõ lý do.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (trừ ngày nghỉ, lễ, tết)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút,
                                          Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
Thành phần hồ sơ - Tờ trình về việc thành lập trường;
- Đề án thành lập trường;
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.
Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân.
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện - Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.
Kết quả thực hiện Quyết định thành lập trường trung học phổ thông của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
.
Mẫu đơn, tờ khai Không.
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; Thủ tục hành chính được hủy bỏ, bải bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.