Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục 03. GDĐT-03. Sát nhập, chia tách trường trung học phổ thông
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện - Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng đề án và phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định đề án sáp nhập, chia tách trường và lập hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia tách trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định;
- Ủy ban nhân dân thành phố nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, chia táchtrường theo quy định. Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú. Trường hợp chưa quyết định sáp nhập, chia tách trường thì có văn bản thông báo cho các cơ quan có liên quan nêu rõ lý do.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (trừ ngày nghỉ, lễ, tết)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu : Sáng từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút,
                                           Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
Thành phần hồ sơ * Hồ sơ gồm:
- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;
- Đề án sáp nhập, chia, tách;
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện - Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
- Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;
- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.
Kết quả thực hiện Quyết định sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Mẫu đơn, tờ khai Không.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; Thủ tục hành chính được hủy bỏ, bải bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.