Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục 08. GDĐT-08. Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện           a) Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả kiểm tra;
          b) Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Cách thức thực hiện Không quy định.
Thành phần hồ sơ Không quy định.
Thời hạn giải quyết Không quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không.
Kết quả thực hiện Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý           - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
          - Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
          - Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.