CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.005099.000.00.00.H13
Số quyết định:
2428/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Cấp thực hiện:
Cấp Huyện
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện:
a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin học chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến;
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;
c) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh gồm:

- Giấy đồng ý cho học sinh học chuyển trường;
- Học bạ;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).
d) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 40a Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường nơi chuyển đến;
đ) - Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước, trong thời hạn 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.
- Đối với trường hợp học sinh tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về thì không quá 07 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 9 (Ngày làm việc) a) Đối với chuyển trường trong nước: 9 ngày, cụ thể: -Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến về việc tiếp nhận học sinh; - Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng nơi chuyển có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định; - Không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Hiệu trưởng nơi chuyển tới tổ chức khảo sát, tư vấn và tiếp nhận, sắp xếp học sinh vào lớp. b) Đối với học sinh tiểu học chuyển từ nước ngoài về nước: không quá 10 ngày , cụ thể: - Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng nơi chuyển đến có ý kiến về việc tiếp nhận học sinh; - Trường hợp tiếp nhận, không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ học sinh, sắp xếp vào lớp phù hợp
Trực tuyến 9 (Ngày làm việc) a) Đối với chuyển trường trong nước: 9 ngày, cụ thể: -Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến về việc tiếp nhận học sinh; - Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng nơi chuyển có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định; - Không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Hiệu trưởng nơi chuyển tới tổ chức khảo sát, tư vấn và tiếp nhận, sắp xếp học sinh vào lớp. b) Đối với học sinh tiểu học chuyển từ nước ngoài về nước: không quá 10 ngày , cụ thể: - Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng nơi chuyển đến có ý kiến về việc tiếp nhận học sinh; - Trường hợp tiếp nhận, không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ học sinh, sắp xếp vào lớp phù hợp
Dịch vụ bưu chính 9 (Ngày làm việc) a) Đối với chuyển trường trong nước: 9 ngày, cụ thể: -Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến về việc tiếp nhận học sinh; - Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng nơi chuyển có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định; - Không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Hiệu trưởng nơi chuyển tới tổ chức khảo sát, tư vấn và tiếp nhận, sắp xếp học sinh vào lớp. b) Đối với học sinh tiểu học chuyển từ nước ngoài về nước: không quá 10 ngày , cụ thể: - Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng nơi chuyển đến có ý kiến về việc tiếp nhận học sinh; - Trường hợp tiếp nhận, không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận đơn, Hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ học sinh, sắp xếp vào lớp phù hợp
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Thành phần hồ sơ đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước:
Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) 1 0 Mau don_nuoc ngoai ve_TT28.docx
Thành phần hồ sơ đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước gồm:
Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) 1 0 Mau don_trong nuoc_TT28.docx
Học bạ 1 0
Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có) 1 0
Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định 1 0 Mau thong tin TLHT_TT28.docx
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Cơ sở giáo dục phổ thông
Cơ quan có thẩm quyền:
Hiệu trưởng (Thủ trưởng) cơ sở giáo dục
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Cơ sở giáo dục tiểu học
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Học sinh được tiếp nhận, xếp vào lớp
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
28/2020/TT-BGDĐT Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT 2020-09-04
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN