Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
101 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
102 Đăng ký lại kết hôn Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
103 Đăng ký lại kết hôn (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
104 Đăng ký lại khai sinh Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
105 Đăng ký lại khai sinh (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
106 Đăng ký lại khai tử Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
107 Đăng ký lại khai tử (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
108 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
109 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
110 Đăng ký nhận cha, mẹ, con (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
111 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
112 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
113 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
114 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (Trường hợp bổ sung hộ tịch) Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
115 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch) Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
116 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch, cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
117 Thôi làm hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
118 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
119 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
120 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Xã Trường Xuân Chi tiết