Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
61 Thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Thanh tra UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
62 Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
63 Tiếp công dân tại cấp xã Mức độ 2 Thanh tra UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
64 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Thanh tra UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
65 Xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
66 Xử lý đơn tại cấp xã Mức độ 2 Thanh tra UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
67 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Chi tiết
68 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Nộp hồ sơ Chi tiết
69 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Nộp hồ sơ Chi tiết
70 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp UBND Xã Trường Xuân Nộp hồ sơ Chi tiết