Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
81 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
82 Công nhận hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
83 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
84 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
85 Đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
86 Đăng ký giám hộ Mức độ 3 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
87 Đăng ký kết hôn Mức độ 3 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
88 Đăng ký kết hôn lưu động Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
89 Đăng ký kết hôn (Trường hợp cần xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
90 Đăng ký khai sinh Mức độ 3 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
91 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 3 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
92 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
93 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
94 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
95 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
96 Đăng ký khai sinh lưu động Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
97 Đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
98 Đăng ký khai tử Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
99 Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng), hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết
100 Đăng ký khai tử lưu động Mức độ 2 Tư pháp UBND Xã Vĩnh Bình Chi tiết