Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc UBND Xã Thạnh Thắng Chi tiết
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc UBND Xã Thạnh Thắng Chi tiết
3 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Xã Thạnh Thắng Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Xã Thạnh Thắng Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Xã Thạnh Thắng Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Xã Thạnh Thắng Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Xã Thạnh Thắng Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Xã Thạnh Thắng Chi tiết
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Xã Thạnh Thắng Chi tiết
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Xã Thạnh Thắng Chi tiết