Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
101 Đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
102 Đăng ký khai tử Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
103 Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng), hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
104 Đăng ký khai tử lưu động Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
105 Đăng ký khai tử (Trường hợp cần xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
106 Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
107 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
108 Đăng ký lại kết hôn Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
109 Đăng ký lại kết hôn (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
110 Đăng ký lại khai sinh Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
111 Đăng ký lại khai sinh (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
112 Đăng ký lại khai tử Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
113 Đăng ký lại khai tử (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
114 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
115 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
116 Đăng ký nhận cha, mẹ, con (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
117 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
118 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
119 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
120 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết