Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
81 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
82 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
83 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
84 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
85 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
86 Công nhận hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
87 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
88 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
89 Đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
90 Đăng ký giám hộ Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Nộp hồ sơ Chi tiết
91 Đăng ký kết hôn Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Nộp hồ sơ Chi tiết
92 Đăng ký kết hôn lưu động Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
93 Đăng ký kết hôn (Trường hợp cần xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Nộp hồ sơ Chi tiết
94 Đăng ký khai sinh Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Nộp hồ sơ Chi tiết
95 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Nộp hồ sơ Chi tiết
96 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Nộp hồ sơ Chi tiết
97 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
98 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
99 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
100 Đăng ký khai sinh lưu động Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết