Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
41 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
42 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
43 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
44 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
45 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
46 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
47 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
48 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
49 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
50 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Trường hợp không xác nhận đơn) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
51 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Trường hợp cấp giấy chứng nhận) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
52 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Trường hợp không xác nhận Đơn) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
53 Cấp Sổ nuôi vịt chạy đồng Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
54 Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
55 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
56 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND cấp xã Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
57 Xác nhận cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra; từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
58 Xác nhận cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra; từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra (Trường hợp cần xác minh) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
59 Hòa giải tranh chấp đất đai Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết
60 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường Thuận Hưng Chi tiết