Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
3 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường Thới Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường Thới Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường Thới Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường Thới Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường Thới Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
12 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
14 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
15 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
16 Xác nhận Đơn đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
17 Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
18 Xác nhận Giấy bán, tặng cho xe máy chuyên dùng để đăng ký biển số xe máy chuyên dùng hoặc di chuyển đi, đến Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
19 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
20 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
21 Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
22 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
23 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
24 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
25 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
26 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
27 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
28 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
29 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
30 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
31 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
32 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
33 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
34 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
35 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
36 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
37 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
38 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
39 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
40 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
41 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
42 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 1 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
43 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
44 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
45 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
46 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
47 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
48 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
49 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
50 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
51 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
52 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
53 Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
54 Hòa giải tranh chấp đất đai Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
55 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
56 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
57 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
58 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
59 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
60 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
61 Thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
62 Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
63 Tiếp công dân Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
64 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
65 Xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
66 Xử lý Đơn Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
67 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
68 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Thới Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
69 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Thới Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
70 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Thới Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
71 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp cần xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Thới Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
72 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
73 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
74 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thới Hòa Chi tiết
75 Chứng thực di chúc Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Thới Hòa Chi tiết