Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
81 11. Đăng ký giám hộ Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
82 12. Đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
83 13A. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (Trường hợp cần xác minh 1 ngày) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
84 13B. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (Trường hợp cần xác minh 3 ngày) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
85 13C. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (Trường hợp cần xác minh 6 ngày) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
86 14A. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
87 14B. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp phải gửi văn bản xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
88 15A. Đăng ký lại khai sinh Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
89 15B. Đăng ký lại khai sinh (Trường hợp phải có văn bản xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
90 16A. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
91 16B. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Trường hợp phải có văn bản xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
92 17A. Đăng ký lại kết hôn Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
93 17B. Đăng ký lại kết hôn (Trường hợp phải có văn bản xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
94 18A. Đăng ký lại khai tử Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
95 18B. Đăng ký lại khai tử (Trường hợp cần xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
96 19. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
97 21. Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Nộp hồ sơ Chi tiết
98 22. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
99 23. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết
100 24. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Long Hòa Chi tiết