Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
101 Đăng ký lại kết hôn Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
102 Đăng ký lại kết hôn (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
103 Đăng ký lại khai sinh Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
104 Đăng ký lại khai sinh (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
105 Đăng ký lại khai tử Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
106 Đăng ký lại khai tử (Trường hợp cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
107 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
108 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
109 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
110 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
111 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
112 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (Trường hợp cần xác minh 1 ngày) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
113 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (Trường hợp cần xác minh 3 ngày) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
114 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (Trường hợp cần xác minh 6 ngày) Mức độ 1 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
115 Thôi làm hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
116 Thủ tục về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 1 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
117 Thủ tục về Đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 1 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
118 Thủ tục về đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
119 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Mức độ 1 Tư pháp UBND Phường An Thới Chi tiết
120 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Phường An Thới Chi tiết