Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
101 26. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
102 27. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
103 28. Chứng thực di chúc Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
104 29. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
105 30. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
106 31. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
107 32. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
108 33. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
109 34. Công nhận hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
110 35. Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
111 36. Thôi làm hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
112 37. Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
113 38. Thủ tục về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
114 39. Thủ tục về Đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
115 40. Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
116 41. Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
117 41. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
118 42. Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng), hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
119 01. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
120 02. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết