Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
81 12. Đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
82 13. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch(TH cần bổ sung hộ tịch) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
83 13. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch(TH yêu cầu thay đổi, cải chính) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
84 13. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch(TH yêu cầu thay đổi, cải chính cần phải xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
85 14. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Nộp hồ sơ Chi tiết
86 14. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (TH xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Nộp hồ sơ Chi tiết
87 15. Đăng ký lại khai sinh Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
88 15. Đăng ký lại khai sinh (TH xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
89 16. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Nộp hồ sơ Chi tiết
90 16. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (TH cần xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Nộp hồ sơ Chi tiết
91 17. Đăng ký lại kết hôn Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
92 17. Đăng ký lại kết hôn (TH xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
93 18. Đăng ký lại khai tử Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
94 18. Đăng ký lại khai tử (TH xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
95 19. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Nộp hồ sơ Chi tiết
96 21. Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Nộp hồ sơ Chi tiết
97 22. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
98 23. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
99 24. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
100 25. Chứng thực việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết