Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
61 05. Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
62 06. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
63 07. Xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
64 08. Tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
65 09. Thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
66 01. Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
67 02. Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
68 03. Đăng ký khai sinh Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Nộp hồ sơ Chi tiết
69 04. Đăng ký kết hôn Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Nộp hồ sơ Chi tiết
70 04. Đăng ký kết hôn (TH xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Nộp hồ sơ Chi tiết
71 05. Đăng ký nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
72 05. Đăng ký nhận cha, mẹ, con (TH cần xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
73 06. Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
74 06. Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con (TH xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
75 07. Đăng ký khai tử Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
76 07. Đăng ký khai tử (TH xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
77 08. Đăng ký khai sinh lưu động Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
78 09. Đăng ký kết hôn lưu động Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
79 10. Đăng ký khai tử lưu động Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Chi tiết
80 11. Đăng ký giám hộ Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Xuân Khánh Nộp hồ sơ Chi tiết