Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 01. Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
2 02. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
3 01. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường An Nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
4 02. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường An Nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
5 03. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường An Nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
6 04. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường An Nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
7 05. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường An Nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
8 01. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
9 02. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
10 03. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
11 04. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
12 05. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
13 06. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
14 07. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
15 08. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
16 09. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
17 10. Xác nhận Giấy bán, tặng cho xe máy chuyên dùng để đăng ký biển số xe máy chuyên dùng hoặc di chuyển đi, đến Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
18 11. Xác nhận Đơn đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
19 12. Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
20 01. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
21 02. Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
22 03. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
23 04. Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
24 05. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
25 06. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
26 07. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
27 08. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
28 09. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
29 12. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
30 13. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
31 14. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
32 15. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
33 16. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
34 17. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
35 18. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
36 01. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
37 02. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
38 03. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
39 04. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
40 05. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
41 06. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
42 07. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
43 08. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
44 09. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
45 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
46 11. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
47 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
48 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
49 14. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
50 15. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
51 02. Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
52 03. Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
53 07. Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
54 03. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
55 04. Hòa giải tranh chấp đất đai Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
56 05. Tham vấn ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
57 06. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
58 01. Giải quyết khiếu nại lần đầu cấp xã Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
59 03. Tiếp công dân tại cấp xã Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
60 04. Xử lý đơn tại cấp xã Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
61 05. Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
62 06. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
63 07. Xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
64 08. Tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
65 09. Thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
66 01. Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
67 02. Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
68 03. Đăng ký khai sinh Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường An Nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
69 04. Đăng ký kết hôn Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường An Nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
70 04. Đăng ký kết hôn (TH xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường An Nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
71 05. Đăng ký nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
72 05. Đăng ký nhận cha, mẹ, con (TH xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
73 06. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
74 06. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con (TH xác minh) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
75 07. Đăng ký khai tử Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường An Nghiệp Chi tiết