Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
21 02. Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
22 03. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
23 04. Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
24 05. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
25 06. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
26 07. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
27 08. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
28 09. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
29 12. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
30 13. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
31 14. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
32 15. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
33 16. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
34 17. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
35 18. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
36 01. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
37 02. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
38 03. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
39 04. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết
40 05. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường An Nghiệp Chi tiết