Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
41 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
42 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 1 Nội vụ UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
43 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Mức độ 2 Nội vụ UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
44 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Mức độ 2 Nội vụ UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
45 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Mức độ 2 Nội vụ UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
46 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Nội vụ UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
47 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
48 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
49 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Mức độ 2 Nội vụ UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
50 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
51 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
52 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
53 Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
54 Hòa giải tranh chấp đất đai Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
55 Tham vấn ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
56 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
57 Xác nhận văn bản thỏa thuận về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
58 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
59 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Thanh tra UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết
60 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Thanh tra UBND Xã Nhơn Nghĩa Chi tiết