Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
21 Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
22 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
23 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
24 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
25 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
26 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
27 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
28 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
29 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
30 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
31 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
32 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
33 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
34 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
35 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
36 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
37 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
38 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
39 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết
40 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Thường Thạnh Chi tiết