Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
61 Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Lê Bình Chi tiết
62 Tiếp công dân Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Lê Bình Chi tiết
63 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Lê Bình Chi tiết
64 Xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Lê Bình Chi tiết
65 Xử lý Đơn Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Lê Bình Chi tiết
66 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Chi tiết
67 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
68 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
69 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
70 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp cần xác minh) Mức độ 3 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Nộp hồ sơ Chi tiết
71 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Chi tiết
72 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Chi tiết
73 Chứng thực di chúc Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Chi tiết
74 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Chi tiết
75 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Chi tiết
76 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Chi tiết
77 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Chi tiết
78 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Chi tiết
79 Công nhận hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Chi tiết
80 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Tư pháp UBND Phường Lê Bình Chi tiết