Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 4 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. Mức độ 2 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
6 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Mức độ 2 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
8 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy. Mức độ 2 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
9 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Mức độ 2 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
14 Công nhận điểm du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Công nhận khu du lịch Mức độ 2 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
16 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Mức độ 2 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
17 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Mức độ 2 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
18 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Mức độ 4 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Mức độ 4 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Mức độ 4 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
21 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
23 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 2 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
24 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao cho khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
27 1. Tiếp công dân Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
28 2. Xử lý Đơn Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
29 3. Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
30 4. Giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết