Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
26 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao cho khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
27 1. Tiếp công dân Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
28 2. Xử lý Đơn Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
29 3. Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
30 4. Giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết