Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
121 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
122 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
123 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
124 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2000 bản Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
125 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
126 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
127 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
128 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
129 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
130 Tiếp nhận Thông báo tổ chức đoàn người quảng cáo Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
131 Tiếp nhận Thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
132 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết