Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
101 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
102 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
103 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
104 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
105 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
106 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
107 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
108 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
109 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
110 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
111 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
112 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
113 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Mức độ 2 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
114 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
115 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
116 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
117 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
118 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
119 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn Mức độ 3 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
120 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Mức độ 4 Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết