Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
161 TNKS_06. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
162 TNKS_07. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
163 TNKS_08. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
164 TNKS_09. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
165 TNKS_10. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
166 TNKS_11. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
167 TNKS_12. Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
168 TNKS_13. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
169 TNKS_14. Đóng cửa mỏ khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
170 TNKS_15. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
171 TNKS_16. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
172 TNKS_17. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
173 TNKS_18. Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐCP có hiệu lực) Mức độ 4 Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
174 TNN_01. Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm) Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
175 TNN_02. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
176 TNN_03. Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
177 TNN_04. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
178 TNN_05. Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản); cho phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; dưới 50.000m3/ngày đêm (cho các mục đích khác) Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
179 TNN_06. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác) Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
180 TNN_07. Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 3.000 m3/ngày đêm (đối với cơ sở xả nước thải yêu cầu xin cấp phép mới) Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết