Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
121 84C.Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc địa chính (Trường hợp công trình, dự án có quy mô lớn (> 5ha)) Mức độ 2 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
122 85. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ căn cứ pháp lý hết hiệu lực nên không công khai Mức độ 2 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
123 86. Bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ căn cứ pháp lý hết hiệu lực nên không công khai Mức độ 2 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
124 87.Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình, sản phẩm Mức độ 2 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
125 95. Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Mức độ 4 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
126 96. Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Mức độ 2 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
127 80. Cấp Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Mức độ 2 Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
128 81. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức độ 2 Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
129 83. Cấp lại Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Mức độ 2 Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
130 MT_01A.Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Trường hợp Thẩm định) Mức độ 2 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
131 MT_01B.Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Trường hợp Phê duyệt) Mức độ 2 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
132 MT_02A. Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án (Đối với dự án không tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng) Mức độ 2 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
133 MT_02B. Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án (Đối với dự án phải tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng) Mức độ 2 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
134 MT_03. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 3 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
135 MT_04. Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án Mức độ 2 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
136 MT_05. Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Mức độ 2 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
137 MT_06. Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Mức độ 2 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
138 MT_07. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Mức độ 2 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
139 MT_08. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Mức độ 2 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
140 MT_09. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) Mức độ 2 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết