Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
101 30A. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất (Đối với cá nhân) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
102 30B. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất (Đối với tổ chức) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
103 31A. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cá nhân) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
104 31B. Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Tổ chức) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
105 32A. Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
106 32B. Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
107 33A. Cung cấp dữ liệu đất đai (Cá nhân) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
108 33B. Cung cấp dữ liệu đất đai (Tổ chức) Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
109 CCQLDD-02. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
110 CCQLDD-03. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
111 CCQLDD-04. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
112 CCQLDD-05. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
113 CCQLDD-06. Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
114 CCQLDD-13. Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
115 CCQLDD-24. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
116 CCQLDD-25. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
117 CCQLDD-26. Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Mức độ 3 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
118 CCQLDD-34. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Mức độ 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
119 84A.Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc địa chính (Đối với hồ sơ công trình, sản phẩm đo đạc địa chính) Mức độ 2 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
120 84B.Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc địa chính (Đối với hồ sơ thẩm định công trình, sản phẩm trích đo địa chính) Mức độ 2 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết