Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
181 TNN_08. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 3.000 m3/ngày đêm Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
182 TNN_09. Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
183 TNN_10. Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
184 TNN_11. Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
185 TNN_12. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
186 TNN_13. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
187 TNN_14. Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
188 TNN_15. Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành Mức độ 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
189 94. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Mức độ 4 Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
190 94. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Mức độ 4 Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nộp hồ sơ Chi tiết
191 88.Tiếp công dân Mức độ 2 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
192 89.Xử lý đơn Mức độ 2 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
193 90.Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
194 91.Giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
195 92.Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết