Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
101 50. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
102 51. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
103 52. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
104 53. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
105 54. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
106 55. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
107 56. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
108 57. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
109 58. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
110 59. Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
111 60. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
112 61. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnhthuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh Mức độ 4 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
113 62. Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Mức độ 4 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
114 63. Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
115 64. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 3 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
116 65. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 3 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
117 66. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Mức độ 3 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
118 67. Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức độ 2 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Chi tiết
119 68. Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức độ 3 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
120 69. Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức độ 3 Khám, chữa bệnh Sở Y tế Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết