Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 HTKNTC-01. Tiếp công dân Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
2 HTKNTC-02. Xử lý Đơn Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
3 HTKNTC-03. Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
4 HTKNTC-04. Giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
5 HTKNTC-05. Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
6 HTKNTC-06. Kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
7 HTKNTC-07. Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
8 HTKNTC-08. Xác minh kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
9 HTKNTC-09. Tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
10 HTKNTC-10. Thực hiện việc giải trình Mức độ 1 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
11 01. GDĐT-01. Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
12 02. GDĐT-02. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
13 03. GDĐT-03. Sát nhập, chia tách trường trung học phổ thông Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
14 04. GDĐT-04. Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
15 05. GDĐT-05. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
16 06. GDĐT-06. Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
17 07. GDĐT-07. Sáp nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ, tin học Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
18 08. GDĐT-08. Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
19 09. GDĐT-09. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
20 11. GDĐT-11. Công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 4 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
21 12. GDĐT-12. Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 4 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
22 13. GDĐT-13. Công nhận Trường trung học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 4 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
23 16. GDĐT-16. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
24 17. GDĐT-17. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
25 18. GDĐT-18. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thực Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
26 19. GDĐT-19. Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
27 20. GDĐT-20. Cấp giấy chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng Mức độ 4 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
28 21. GDĐT-21. Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 4 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
29 23. GDĐT-23. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
30 24. GDĐT-24. Cấp giấy chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 4 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
31 25. GDĐT-25. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
32 26. GDĐT-26. Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
33 27. GDĐT-27. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
34 28. GDĐT-28. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
35 29. GDĐT-29. Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Mức độ 4 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
36 30. GDĐT-30. Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
37 32. GDĐT-32. Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
38 33. GDĐT-33. Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
39 34. GDĐT-34. Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
40 35. GDĐT-35. Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
41 36. GDĐT-36. Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
42 37. GDĐT-37. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
43 38. GDĐT-38. Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
44 39. GDĐT-39. Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
45 40. GDĐT-40. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
46 41. GDĐT-41. Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
47 42. GDĐT-42. Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
48 43. GDĐT-43. Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường) Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
49 44. GDĐT-44. Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
50 45. GDĐT-45. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết