Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 HTKNTC-01. Tiếp công dân Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
2 HTKNTC-02. Xử lý Đơn Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
3 HTKNTC-03. Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
4 HTKNTC-04. Giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
5 HTKNTC-05. Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
6 HTKNTC-06. Kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
7 HTKNTC-07. Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
8 HTKNTC-08. Xác minh kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
9 HTKNTC-09. Tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
10 HTKNTC-10. Thực hiện việc giải trình Mức độ 1 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết