Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Sở Ngoại vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
2 Giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Sở Ngoại vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
3 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Sở Ngoại vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
4 Tiếp công dân Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Sở Ngoại vụ Trả kết quả tại nhà Chi tiết
5 Xử lý Đơn Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Sở Ngoại vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
6 Thủ tục Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng chống tham nhũng Sở Ngoại vụ Chi tiết
7 Thủ tục Kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng chống tham nhũng Sở Ngoại vụ Chi tiết
8 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Phòng chống tham nhũng Sở Ngoại vụ Chi tiết
9 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Phòng chống tham nhũng Sở Ngoại vụ Chi tiết
10 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng chống tham nhũng Sở Ngoại vụ Chi tiết