Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Sở Ngoại vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
2 Giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Sở Ngoại vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
3 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Sở Ngoại vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
4 Tiếp công dân Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Sở Ngoại vụ Trả kết quả tại nhà Chi tiết
5 Xử lý Đơn Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Sở Ngoại vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết